Rada Rodziców

Na podstawie § 3 Regulaminu Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

1. Rada określa w następujący sposób liczebność organów Rady Rodziców:
• w skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik,
• w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.

2. Rada wybiera Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie:
• Karbowiak Magdalena – przewodniczący,
• Łuczak-Wystalska Agnieszka – wiceprzewodniczący,
• Zawierucha Barbara – sekretarz,
• Jędrak Agata – skarbnik.

3. Rada wybiera Komisję rewizyjną Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie:
• Kazimierczak Karolina – przewodniczący Komisji,
• Matyja Justyna – członek Komisji
• Krawczyk Ewelina – członek Komisji

4. Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 50,00zł. miesięcznie.

5. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok.

6. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko , składka za drugie i kolejne dziecko nie jest pobierana.

7. Składki należy wpłacać u osoby wyznaczonej przez Prezydium Rodziców.

8. Fundusze zebrane w roku szkolnym 2019/2020 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na:
• Finansowanie nagród do konkursów przedszkolnych.
• Opłata za transport z dziećmi – wycieczki.
• Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, doposażenie biblioteczki przedszkolnej.
• Finansowanie teatrzyków objazdowych, spotkań z muzykami z Filharmonii Częstochowskiej.