Kącik Pedagoga w przedszkolu

 „Gdy coś powiesz – zapomni,

 Gdy coś pokażesz – zapamięta,

 Gdy pozwolisz działać – zrozumie”

PEDAGOG SPECJALNY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Godziny pracy pedagoga w naszym przedszkolu:

mgr Anna Chrzanowska

Wtorek w godz. 8:00 – 9:00 i  14:00 – 15:00

Środa w godz. 8:00 – 12:00

mgr Marcin Gładysz

Poniedziałek w godz. 8:00 – 10:00

Wtorek w godz. 8:00 – 11:00

Możliwość kontaktu w godzinach pracy pedagoga lub telefonicznie pod nr 34/ 319 10 29

Zadaniem pedagoga jest:

 • pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno- wychowawczych   prowadzonych przez wychowawców w placówce,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
 • prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej,
 • organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,
 • połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

 Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Pedagog prowadzi zajęcia terapeutyczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka adekwatnie do jego potrzeb oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia prowadzone są w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub w małym zespole. Zajęcia te różnią się w zależności od rodzaju zaburzeń i potrzeb dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijaniem sprawności manualnej, grafomotoryki. Pedagog stosuje dodatkowe pomoce dydaktyczne w celu wyjaśnienia oraz ułatwienia w zrozumieniu przedstawianych treści przez nauczycieli, podejmuje dodatkowe ćwiczenia pomagające opanować nowe umiejętności.

W pracy z dziećmi kieruje się zgodnie z zasadami:

 • poglądowości, dajemy dziecku możliwość wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości, czyli za pomocą wszystkich zmysłów
 • indywidualizacji – czyli dostosowania zadań od psychofizycznych potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby , możliwości i tempo pracy
 • zasada stopniowania trudności – wychodzimy od tego co łatwe, co dziecko zna, aby wzmocnić w nim wiarę we własne siły. To mobilizuje dziecko do przezwyciężania niepowodzeń
 • systematyczności
 • trwałości wiedzy – wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności
 • współpracy z rodzicami- w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Ponieważ z pracą terapeutyczną ściśle związana jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanka, w myśl zasady jedności oddziaływań w pracy wychowawczej, poniżej zamieszczono artykuł dla Rodziców opracowany przez pedagoga. Zachęcamy do przeczytania oraz przeanalizowania wskazówek zawartych w materiałach

Pobierz (PDF, 120KB)