Logopedia w naszym przedszkolu

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nauczyciele prowadzący zajęcia logopedyczne z dziećmi w przedszkolu w  roku szkolnym 2022/2023:

mgr Jolanta Borecka – logopeda

pracuje:

poniedziałek: 8.00 -11.00 

6-latki “Biedroneczki” i 4-latki “Muchomorki”, 4-6-latki “Krasnoludki”

mgr Klaudia Krawczyk – logopeda

pracuje:

poniedziałek: 10.45 – 11.15 – w Kuźnicy Starej “Żabki”

wtorek: 10.30 – 12.30 – 6-5-latki “Pszczółki”

czwartek: 10.30 – 13.00 – 5-latki “Słoneczka”

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Przesiewowe badania mowy

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola poddane są przesiewowym badaniom mowy, które jest przeprowadzane przez logopedę we wrześniu, najpóźniej na początku października.
Rodzice wyrażają pisemnie zgodę na poddanie dziecka badaniu lub zaznaczają brak zgody.

Podczas badania mowy logopeda dokonuje oceny m.in.:

 • sprawności narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia),
 • czynności fizjologicznych (odgryzania, żucia, połykania).
 • innych cech mówienia, m.in. rozumienia poleceń, tempa mówienia, fonacji, zakresu słownictwa, badanie artykulacji oraz komunikatywności mowy.

Zainteresowani Rodzice, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie mowy dziecka proszeni są o kontakt telefoniczny do przedszkola pod numerem telefonu: 34 319 10 29 w celu ustalenia terminu konsultacji.

Po przeprowadzonych badaniach mowy – logopeda przekazuje informacje do Rodziców dzieci, którzy są zakwalifikowani na zajęcia logopedyczne. Rodzice proszeni są o zakup zeszytu dla dziecka, które będzie brało udział w terapii logopedycznej prowadzonej w przedszkolu.

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzone są w formie:

 • terapii indywidualnej (praca z jednym dzieckiem w uzasadnionych sytuacjach);
 • terapii grupowej (praca z grupą 2-5 dzieci).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne są pisemnie poinformowani o zasadach zajęć logopedycznych.

Bardzo ważną kwestią w terapii logopedycznej jest współpraca z domem rodzinnym. W zeszytach zabieranych przez dzieci do domu znajdują się propozycje zabaw i ćwiczeń, które należy codziennie wykonywać wspólnie z dziećmi po kilka minut. Ogólnie wiadomo, że ćwiczenia artykulacyjne nie należą do ulubionych przez dzieci, dlatego warto wybierać po kilka i nie przemęczać aparatu artykulacyjnego. Pamiętać należy o ważnej zasadzie: ćwiczyć wtedy kiedy dziecko jest zdrowe! Ćwiczenia z pełnym noskiem albo bolącym gardłem nie będą komfortowe.

Grupowe zajęcia logopedyczne w ramach profilaktyki logopedycznej

Oprócz terapii logopedycznej, którą objęte są dzieci z zaburzeniami i wadami mowy, wszystkie dzieci przedszkolne mają okazję korzystać z „Grupowych zabaw logopedycznych” organizowanych przez p. Klaudię Krawczyk – logopedę oraz p. Jolantę Borecką – logopedę. Są to zajęcia profilaktyczne, a tematy zabaw są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci w poszczególnych grupach. Efektem naszych wspólnych spotkań jest zawsze dużo radości, zabawy oraz ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, percepcję słuchową, koordynację ruchową i sprawność manualną

Podczas grupowych zajęć logopedycznych, prowadzone są ćwiczenia mające służyć doskonaleniu i rozwojowi umiejętności językowych dzieci przedszkolnych:

 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – język, wargi;
 • Ćwiczenia artykulacyjne;
 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • Ćwiczenia pamięci i logicznego myślenia;
 • Ćwiczenia rozwijające słownictwo czynne i bierne;
 • Ćwiczenia logorytmiczne.

  

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KŁOBUCKU

Dzieci z naszego przedszkola mogą korzystać z bezpłatnej opieki i porady specjalistów (m.in. psychologa, pedagoga, logopedy) z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku.

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku

ul. Ks. Skorupki 46

42-100 Kłobuck

tel. 34 317 27 57

e-mail: [email protected]

www.ppppklobuck.pl

Rozwój mowy dziecka:
 • Już podczas życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.
 • pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.
 • Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.
 • Szósty miesiąc życia to okres gwarzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba-ba, ma-ma, ta-ta. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.
 • Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.
 • Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest „lawina” nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.
 • W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.
 • Dziecko:
  • trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l oraz ś, ź, ć, dź.
  • czteroletnie, oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski syczące: s, z, c, dz.
  • pięcioletnie – dodatkowo jeszcze głoski sz, ż, cz, dż oraz pojawia się głoska r.
  • sześciolatek buduje swobodne wypowiedzi prawidłowe pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.

Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

Rodzice, pamiętajcie jednak, jeżeli macie wątpliwości, pójdźcie do specjalisty.